Fiat

Liga małych mistrzów
Wielkie mistrzostwa młodych talentów

Strona główna »

Regulamin

Regulamin Turnieju Piłkarskiego - Liga Małych Mistrzów


§ 1. ORGANIZATORZY

1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Liga Małych Mistrzów jest Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP z siedzibą w Krakowie, 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 4, zwana w dalszej części Regulaminu "Federacją".
2. Bezpośrednimi organizatorami (zwanymi dalej "Organizator") są:
a) w rundzie regionalnej – samorządy, organizacje i instytucje samorządowe, organizacje społeczne, szkoły podstawowe, zgłaszające swoje rozgrywki do struktury Ligi Małych Mistrzów
b) w rundzie eliminacji powiatowych i wojewódzkich – gospodarz meczu. Organizatorzy Rundy Eliminacji Powiatowych i Wojewódzkich Ligi Małych Mistrzów zostaną ustaleni po zakończeniu fazy regionalnej i wylosowaniu par II Rundy (uwzględnione zostanie kryterium geograficzne - odległość pomiędzy uczestniczącymi w II Rundzie zespołami).
c) w rundzie finałowej – gospodarz turnieju. Organizatorzy Rundy Finałowej Ligi Małych Mistrzów zostaną ustaleni po zakończeniu eliminacji (uwzględnione zostanie kryterium geograficzne - odległość pomiędzy uczestniczącymi w finałach zespołami).
3. Biuro Organizacyjne Turnieju Piłkarskiego Liga Małych Mistrzów prowadzi: Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
4. Patronat nad turniejem objęły Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, British Council, Konwent Przewodniczących Sejmików Województw oraz Dyrektorów Kancelarii.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenia rozgrywek regionalnych do fazy eliminacyjnej Ligi Małych Mistrzów mogą dokonać samorządy, organizacje i instytucje samorządowe, organizacje społeczne, szkoły podstawowe. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną oraz faxem lub pocztą na adres Biura Organizacyjnego.
2. Zgłoszone rozgrywki zostaną zarejestrowane przez Federację na specjalnie udostępnionej Organizatorowi stronie internetowej. Organizator jest zobowiązany do administrowania swojej strony rozgrywek przez cały czas ich trwania ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji wyników meczów i terminarza rozgrywek. Zaprzestanie aktualizacji strony internetowej w zdeklarowanym czasie trwania rozgrywek spowoduje wykluczenie triumfatora rozgrywek z dalszej fazy Ligi Małych Mistrzów.
3. Turniej organizowany jest dla uczniów (chłopców) szkół podstawowych.
4. W drużynie mogą występować zawodnicy w wieku 10-12 lat.
5. Każda drużyna biorąca udział w turnieju oraz każdy jej zawodnik winni posiadać właściwe ubezpieczenie.
6. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną ze zdjęciem. Zawodnicy mogą reprezentować tylko te szkoły, do których uczęszczają.
7. Każdy zawodnik zgłoszony do udziału w turnieju może reprezentować barwy tylko jednej drużyny we wszystkich rundach turnieju.
8. Każda drużyna biorąca udział w turnieju musi posiadać Opiekuna, który odpowiada w trakcie rozgrywek za zawodników oraz kompletną dokumentację drużyny zgodną z regulaminem.
9. Opiekunowie drużyn zobowiązani są posiadać w czasie zawodów listę zawodników reprezentujących szkołę potwierdzoną przez Dyrektora Szkoły, aktualne badania lekarskie (karta zdrowia lub lista potwierdzona przez lekarza) oraz zgodę rodziców.
10. Opiekunowie drużyn zobowiązani są do okazania dokumentów (wymienionych w pkt.  9) sędziemu zawodów, przedstawicielom Federacji, Organizatorowi oraz Opiekunowi drugiej drużyny uczestniczącej w meczu pod rygorem niedopuszczenia do rozgrywek.
11. Udział w meczu zawodnika reprezentującego szkołę, do której nie uczęszcza, spowoduje wykluczenie reprezentacji szkoły z rozgrywek.
12. Szkołę może reprezentować w rozgrywkach więcej niż jedna drużyna pod warunkiem wyraźnego zróżnicowania nazwy drużyn. W przypadku awansu jednej z drużyn do dalszej rundy rozgrywek, jej kadra może być uzupełniona o zawodników z innych drużyn reprezentujących daną szkołę. Takie uzupełnienie musi być zgłoszone drogą elektroniczną do Biura Organizacyjnego Ligi Małych Mistrzów najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem następnej rundy rozgrywek.
13. Drużyny, które zakwalifikują się do rundy finałowej turnieju Liga Małych Mistrzów, mają obowiązek grać w strojach dostarczonych przez Federację. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie drużyny z turnieju.

§ 3. SCHEMAT TURNIEJU LIGA MAŁYCH MISTRZÓW

1. Runda regionalna
a) Zgłoszone rozgrywki regionalne mogą być rozgrywane w systemie ligowym lub turniejowym. Mogą się one odbywać na boiskach z nawierzchnią naturalną, sztuczną lub w halach sportowych. Formułę oraz system rozgrywek regionalnych określa ich Organizator. Zwycięzcy rozgrywek regionalnych muszą zostać wyłonieni najpóźniej do 31 maja 2010.
b) Zwycięzca rozgrywek regionalnych awansuje do następnej rundy turnieju Ligi Małych Mistrzów.
2. Eliminacje powiatowe i wojewódzkie
a) Eliminacje powiatowe i wojewódzkie zostaną rozegrane w systemie mecz i rewanż. Ilość par i rund uzależnione będą od ilości rozgrywek w rundzie regionalnej i zostaną określone po zakończeniu zgłoszeń rozgrywek do tej rundy. Dwie najlepsze drużyny z każdego województwa zakwalifikują się do rundy finałowej Ligi Małych Mistrzów. Mecze tej rundy rozgrywek oraz finały rozgrywane będą na boiskach o nawierzchniach trawiastych lub ze sztuczną trawą.
3. Finały Ligi Małych Mistrzów
a) W rundzie finałowej weźmie udział 32 drużyny.
b) Runda finałowa rozegrana zostanie w systemie turniejowym i składać się będzie z trzech rund: ćwierćfinał, półfinał, finał. Turnieje ćwierćfinałowe i półfinałowe rozgrywane będą systemem - każdy z każdym.
c) W ćwierćfinale 32 drużyny podzielone zostaną na 8 grup po 4 drużyny w każdej grupie. Obowiązywał będzie podział regionalny. W jednej grupie spotkają się drużyny z sąsiadujących ze sobą województw.
d) Do półfinału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdego turnieju ćwierćfinałowego - 16 drużyn.
e) W półfinale drużyny podzielone zostaną na 4 grupy po 4 drużyny w każdej grupie. Do finału awansują zwycięzcy każdej grupy.
f) W turnieju finałowym wezmą udział cztery drużyny. W turnieju rozegrane zostaną dwa mecze półfinałowe: mecz o 3. miejsce i finał. W drodze losowania 4 drużyny utworzą dwie pary półfinałowe. Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają w finale Ligi Małych Mistrzów, zaś pokonani zagrają w meczu o 3. miejsce.

§ 4. PRZEPISY GRY

1. Zasady punktacji we wszystkich rozgrywkach całego turnieju Ligi Małych Mistrzów:
a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty
b) za remis drużyny otrzymują po jednym punkcie
c) za porażkę drużyna nie otrzymuje punktów
d) jeżeli Organizator rozgrywek w rundzie regionalnej zdecyduje się na rozgrywanie ich w całości lub części w systemie pucharowym (mecz i rewanż), to bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie. W takim przypadku w każdym meczu musi być określony jego gospodarz.
2. Zasady ustalania kolejności drużyn w tabeli w przypadku rozgrywek typu ligowego lub turniejowego (o kolejności drużyn decydują według następującej kolejności):
a) liczba zdobytych punktów
b) korzystniejsza różnica bramek
c) większa liczba strzelonych bramek
d) mniejsza liczba straconych bramek
e) wynik bezpośredniego spotkania
f) losowanie
3. Jeżeli drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek przez Federację lub Organizatora w wyniku złamania postanowień niniejszego regulaminu, wszystkie spotkania, które rozegrała lub miała rozegrać, mają być automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej.
4. Drużyna może zostać wykluczona z rozgrywek również za rażąco niesportowe zachowanie jej zawodników, Opiekuna lub innych osób towarzyszących drużynie.
5. W rundzie eliminacji powiatowych i wojewódzkich obowiązuje system - mecz i rewanż. Organizatorem zawodów jest gospodarz meczu. Dopuszcza się możliwość rozegrania jednego meczu pod warunkiem zgody Opiekunów obu zainteresowanych drużyn.
6. Obsadę sędziowską każdych zawodów ustala ich Organizator.
7. W rundzie eliminacji powiatowych i wojewódzkich o awansie do następnej fazy decyduje kolejno:
a) liczba zdobytych punktów
b) korzystniejsza różnica bramek (bramki zdobyte na wyjeździe liczone są podwójnie)
c) w przypadku, gdy po zakończeniu rewanżowego meczu ilość zdobytych punktów i bramek są równe, o awansie decyduje seria rzutów karnych wykonywanych zgodnie z regulaminem PZPN.

§ 5. PRZEPISY GRY W RUNDZIE FINAŁOWEJ

1. W rundzie finałowej Ligi Małych Mistrzów będą obowiązywać następujące przepisy gry:
a) drużyny grają 7-osobowych w składach: bramkarz i 6 zawodników z pola.
b) kadra drużyny w czasie meczu może liczyć 14 zawodników oraz 2 osoby dorosłe, w tym Opiekun; tylko taki skład zespołu może przebywać na terenie boiska
c) czas trwania meczu wynosi 2 x 15 minut z 5-minutową przerwą
d) zmiany zawodników mogą być dokonywane tylko za zezwoleniem sędziego; w czasie meczu można dokonywać dowolnej ilość zmian
e) zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery; zawodnicy uczestniczący w rundzie finałowej turnieju Ligi Małych Mistrzów przez cały okres mają obowiązek występować w strojach dostarczonych przez Federację z tymi samymi numerami
f) zawodników obowiązuje obuwie piłkarskie (lanki, korkotrampki)
g) mecze rozgrywa się piłkami nr 4
h) wymiary boiska: szerokość 20-32 m, długość 40-60 m
i) wymiary bramek: 5 x 2 m
j) wymiary pola bramkowego: 7 x 15 m
k) mecze muszą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub ze sztuczną trawą
l) nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej
ł) przy stałych fragmentach gry zawodnicy drużyny broniącej muszą odsunąć się od piłki na odległość co najmniej 5 m
m) rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od linii bramkowej
n) kary: wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty; czwarte przewinienie karane wykluczeniem z meczu
o) w przypadku straty bramki przez zespół ukarany wykluczeniem zawodnika, kara ulega anulowaniu i zawodnik może powrócić do gry
2. W ćwierćfinałach i półfinałach rundy finałowej Ligi Małych Mistrzów o kolejności drużyn w tabeli decyduje:
a) liczba zdobytych punktów
b) korzystniejsza różnica bramek
c) większa liczba strzelonych bramek
d) mniejsza liczba straconych bramek
e) wynik bezpośredniego spotkania
f) losowanie
3. W meczach turnieju finałowego Ligi Małych Mistrzów w przypadku remisu o zwycięstwie zadecyduje seria rzutów karnych wykonywanych zgodnie z regulaminem PZPN.
4. We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązują przepisy PZPN.
5. Obsadę sędziowską każdych zawodów ustala ich Organizator.
 

Nagrody

System nagród został opracowany w oparciu o doświadczenia fachowców i potrzeby najmłodszych. Zakłada on trzy rodzaje nagród:

Zobacz szczegóły

Patronat

Partnerzy medialni

Partnerzy

Kontakt

Napisz do nas